0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRIUM ADVOCATEN

1. ATRIUM advocaten, is een maatschap met als doel het uitoefenen van de advocatuur en daaraan verwante bezigheden. De maatschap bestaat uit natuurlijke personen.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen ATRIUM advocaten en de Cliënt. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg -opdrachten.

3. Uitsluitend de maatschap ATRIUM advocaten geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De voor ATRIUM  werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat regelt dat een bepaalde persoon zelf de opdracht moet uitvoeren, van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, alsmede van artikel 7:409 BW dat regelt dat een opdracht eindigt door de dood van de opdrachtnemer, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door de Cliënt verstrekte opdracht.

5. De aanvaarding van de opdracht geschiedt door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

6. Pas na ontvangst van de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, het verzochte voorschot op het honorarium en bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht: de toevoeging en betaling van de eigen bijdrage, zal met de belangenbehartiging een aanvang worden genomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het door ATRIUM advocaten vastgestelde honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd, tenzij overeengekomen is dat de werkzaamheden op toevoeging wordt verricht indien de Cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

8. ATRIUM advocaten heeft haar debiteurenbeheer ondergebracht bij VTS Debiteurenbeheer te Coevorden. Voldoening van declaraties van ATRIUM advocaten geschiedt derhalve op het bankrekeningnummer van VTS debiteurenbeheer.

9. Indien de Cliënt een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen voldoet, is ATRIUM advocaten gerechtigd om de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW in rekening te brengen. Voor bedrijven geldt de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

10. Indien de Cliënt een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen voldoet, is ATRIUM advocaten gerechtigd om per direct, met inachtneming van de Gedragsregels voor advocaten, de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle openstaande declaraties, dan wel de opdracht op te zeggen.

11. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van ATRIUM advocaten een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van ATRIUM advocaten aanleiding is. De Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. De Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld.

12. Indien dat, naar het oordeel van ATRIUM advocaten, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft ATRIUM advocaten het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. ATRIUM advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze door hen ingeschakelde derden.

13. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor ATRIUM advocaten in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

14. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart ATRIUM advocaten tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en / of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

15. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ATRIUM advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat ATRIUM advocaten in verband met die verzekering draagt. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Atrium advocaten beperkt tot het in totaal door ATRIUM advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak met een maximum van € 7.500,–.

16. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt of anderszins schade aan personen, goederen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ATRIUM advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ATRIUM advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat ATRIUM advocaten in verband met die verzekering draagt.

17. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de Cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor ATRIUM advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

18. ATRIUM advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling welke van toepassing is op de dienstverlening. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website: www.atriumadvocaten.nl. Indien de klacht niet middels de kantoorklachtenregeling is opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindend advies.

19. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en ATRIUM advocaten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen, tenzij het gaat om een klacht zoals bedoeld in artikel 17.

De maatschap ATRIUM advocaten is gevestigd in Emmen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81880693.